NACZYNIE WZBIORCZE

Jako naczynia wzbiorczego używa się zbiornika z blachy stalowej. w kształcie cylindra lub prostopadłościanu zamkniętego ze wszystkich stron. Objętość zbiornika musi być tak duża, aby mogła przejąć mniej więcej objętość równą dwukrotnemu przyrostowi wody w instalacji ogrze- wania. Zasadnicze wymiary i rury przyłączeniowe cylindrycznych naczyń wzbiorczych o objętości 30 -7- 1000 l zostały znormalizowane. Można je umieszczać w pozycji poziomej lub pionowej. Grubość blachy naczynia wzbiorczego powinna wynosić co najmniej 3 mm.
Poziome naczynie cylindryczne z wymaganymi przewodami przyłączenia. Przewód zabezpieczający zasilania a wprowadza się zwykle do naczynia od góry, zaś przewód zabezpieczający powrotu c – dołem. Aby uniknąć zamarznięcia wody w naczyniu stosuje się przewód cyrkulacyjny b między przewodem bezpieczeństwa zasilania a naczyniem wzbiorczym. Wystarcza zastosowanie przewodu o średnicy 1/2 lub 3/4., który można jeszcze zaopatrzyć w zawór dławiący dla ograniczenia przepływu wody. Układ taki sprzyja jednak korozji w naczyniu wzbiorczym, dlatego zaleca się umieszczanie tuż pod naczyniem połączenia cyrkulacyjnego między przewodem zasilania i powrotu. Ogrzanie wody w przewodzie zabezpieczenia ma wpływ także na temperaturę wody w naczyniu wzbiorczym. W każdym razie naczynie i jego doprowadzenia muszą być dobrze izolowane, a w miarę możliwości umieszczone w miejscu chronionym przed mrozem, na przykład tuż przy kominie. Każde naczynie wzbiorcze ma przewód przelewowy. Najczęściej przewód przelewowy stanowi wymagane przez przepisy połączenie naczynia wzbiorczego z atmosferą. W tym celu przewód przelewowy łączy się z przewodem powietrznym, wyprowadzonym ponad naczynie i zakończonym łukiem otwartym ku dołowi. Celowe jest przedłużenie przewodu przelewowego aż do kotłowni w piwnicy, gdzie doprowadza się go na widoczne miejsce, ponad odpływ kanalizacyjny. Personel obsługujący .może w ten sposób kontrolować napełnianie instalacji ogrzewania. Dla obserwacji roboczego stanu wody umieszcza się w kotłowni manometr wyskalowany w m H20. Sprawdzanie stanu wody staje się łatwiejsze, jeśli zastosuje się naczynie wzbiorcze o małym przekroju poziomym, a dużej wysokości, jeżeli zastosowane sa naczynia cylindryczne – przez ustawienie ich w położeniu pionowym. W większych ogrzewaniach stosuje się często, ze względów na oszczędność miejsca, naczynie wzbiorcze o kształcie prostokątnym. Zaopatruje się je w przyśrubowaną przykrywę, dającą dostęp do wnętrza dla oczyszczenia albo pomalowania ochronnego. Jeśli wymaganą objętość przeznaczoną na przyjęcie rozszerzającej się wody rozdziela się na kilka naczyń, wtedy trzeba je połączyć przewodami wyrównawczymi, zaprojektowanymi z za- pasem nie montując na nich żadnych zaworów odcinających. Każde naczynie należy przy tym zaopatrzyć w przewód odpowietrzający i przelewowy o przekroju zależnym od całkowitej wymaganej objętości przypadającej na to naczynie. Przewody te należy doprowadzić do wspólnego przewodu przelewowego. [więcej w: komin schiedel, beton architektoniczny ogrodzenie, beton architektoniczny w kuchni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: beton architektoniczny ogrodzenie beton architektoniczny w kuchni komin schiedel