OGRZEWANIE GRAWITACYJNE

MONTAŻ I PROWADZENIE RUR Urządzenia wytwarzające ciepło a znajdują się w najniższym punkcie ogrzewania. Ogrzaną wodę grzejną doprowadza się przewodami poziomymi (poziomami rozdzielczymi) i przewodami pionowymi (pionami) do grzejników b, a po ochłodzeniu odprowadza się ją z powrotem do kotła poprzez piony powrotne i przewody zbiorcze S. W najwyższym punkcie sieci rur jest umieszczone naczynie wzbiorcze c, które przejmuje wzrost objętości wody przy nagrzewaniu urządzenia, a. jednocześnie stanowi otwarte połączenie z atmosferą. Rozdział górny. Rozdział górny istnieje wtedy, gdy ogrzaną wodę doprowadza się najpierw głównym pionem do góry, a następnie rozdziela do poszczególnych pionów zasilających za pomocą przewodu pozie- mego OV, leżącego ponad najwyższym grzejnikiem. Począwszy od kotła aż do naczynia wzbiorczego należy układać wszystkie przewody ze spadkiem tak, aby powietrze z kotła, z przewodów rurowych i z grzejników mogło wydostać się podczas napełniania instalacji, oraz aby odprowadzić po- wietrze wydzielające się przy nagrzewaniu wody. Ochłodzona wo- da grzejna z grzejników leżących jeden nad drugim jest zbierana w specjalnym pionie powrotnym. Takie rozmieszczenie rur nazywa się systemem dwururowym. Piony zasilające opadające na dół można również doprowadzić do przewodu powrotnego zbiorczego i połączyć z nimi grzejniki poprzez gałązki dopływowe i odpływowe (system jednorurowy). Pion zasilający działa tu jednocześnie jako przewód zasilający i powrotny. [więcej w: nocny pościg cda, olx nidzica, łuk architektoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: nocny pościg cda olx nidzica łuk architektoniczny