Podzial powierzchni walcowanej

Posted by admin on February 27th, 2018
Comments Off

W większych urządzeniach zalecany jest podział wymaganej wydajności cieplnej wymienników przez zastosowanie dwóch lub więcej aparatów. Wymienniki ciepła przyłącza się najczęściej równolegle przy małym obciążeniu pracuje tylko jeden z nich. Jeśli prowadzi się całą ilość wody grzejnej przez ten wymiennik, wtedy wzrastają silnie straty ciśnienia. Należy zatem zaprojektować średnice przewodów zasilających i odpływowych z dużym zapasem. Przy małym obciążeniu cieplnym można również przepuścić część wody grzejnej wymiennika ciepła przez przewód obejściowy. W tym przypadku temperatura zasilania ogrzewania wynika z temperatury mieszania obu strumieni składowych. W zależności od stosunków ilościowych mieszania należy też otrzymywać temperaturę wypływu z wymiennika wyższą o pewną wartość od wymaganej temperatury zasilania. Połączenie obejściowe (by pass), jak nazywa się. ominięcie aparatu przez część r, ma pewną zaletę, jaką są niskie straty ciśnienia, wymaga jednak .wyższych temperatur czynnika grzejnego, co nie jest korzystne, jeżeli aparaty są ogrzewane wodą gorącą, lub gdy ciepło jest pobierane z zewnątrz. W urządzeniach ogrzewczych spotyka się rzadziej wymienniki ciepła połączone szeregowo. Nabierają one dopiero znaczenia w ogrzewaniach wodnych o dużej różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem lub wtedy, gdy mamy do dyspozycji parę grzejną o różnych wielkościach ciśnienia. W wyniku łączenia szeregowego powstają najczęściej duże i drogie przyłączenia rurowe. Jeśli ze względu na oszczędność miejsca albo przewodów rurowych umieszcza się wymienniki ciepła jeden nad drugim, W Polsce bardzo rozpowszechniony jest wymiennik ciepła wykonany całkowicie z rur (włącznie z płaszczem): Wymiennik tego typu jako wodo-wodny charakteryzuje się wysoką wartością współczynnika przenikania ciepła ze względu na duże prędkości czynnika oddającego ciepło i czynnika przejmującego ciepło. Wymienniki ciepła – (wyparki), które służą do pośredniego wytwarzania pary niskoprężnej za pomocą wody gorącej lub pary wysokoprężnej, otrzymują powiększoną przestrzeń wodną albo parową. Podobną konstrukcję mają wymienniki ciepła nazywane potocznie bojlerami, służące do ogrzewania wody użytkowej służą one także jako zasobniki ciepła, przy czym rury grzejne znajdują się w dolnej części zbiornika leżącego albo stojącego. [patrz też: cegła dekoracyjna, deska elewacyjna, cegła klinkierowa ]

WYMIENNIKI CIEPŁA

Posted by admin on February 27th, 2018
Comments Off

W centralach większych ogrzewań ciepło dostarczone z kotłów albo z przewodów zdalaczynnych trzeba często przenieść na inne czynniki grzejne, na przykład na wodę ciepłą. Do tego celu używa się wymienników ciepła zwanych także podgrzewaczami, których w technice ogrzewniczej używa się najczęściej
Wymienniki ciepła z wężownicą z rur o kształcie litery U. W leżącym zbiorniku cylindrycznym z blachy stalowej albo z żeliwa umieszczony jest pęczek stalowych rur grzejnych lub miedzianych wygiętych W formie litery U. Rury są nicą w kształcie U, para-woda wwalcowane w grubą płytę stalową, która jest umocowana kołnierzami do obudowy i podzielonej głowicy przed- niej. Para grzejna wprowadzana jest do górnej części głowicy, przepływa przez rury grzejne i opuszcza dolną część głowicy jako kondensat albo mieszanina wody z parą Woda ogrzewania centralnego wchodząc od dołu opływa rury grzejne, przy czym ścianka dzieląca wywołuje zjawisko przeciwprądu między parą grzejną a wodą (podgrzewacz przeciwprądowy). Ukształtowanie rur w formie litery U ułatwia wyrównanie ich wydłużeń, natomiast nie pozwala na ich mechaniczne oczyszczanie od wewnątrz. Dla oczyszczenia wężownicy z zewnątrz można – po odkręceniu przewodów doprowadzających parę lub odprowadzających kondensat i po wyjęciu głowicy – cały pęczek rur wyjąć do przodu. Przy ustawianiu wymiennika należy zwrócić uwagę na dostateczny odstęp od ścian albo aparatów, znajdujących się w pobliżu. Jeżeli pojedyncze rury grzejne dużego pęczka wykazują nieszczelność, można chwilowo wyłączyć uszkodzoną rurę przez jej zakołkowanie, co w efekcie nie będzie miało zasadniczego wpływu na wydajność podgrzewacza. [przypisy: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]