Posts Tagged ‘cegła biała’

Urządzenie z jednym kotłem

Sunday, February 25th, 2018

Warunki stają się szczególnie proste, jeśli kocioł nie ma zaworów zamykających ani na przewodzie zasilającym, ani na przewodzie powrotnym. Przewody zabezpieczające bowiem, nie muszą być na całej swej długości wykonane jako niezależne przewody obok istniejących już pionów. Dla utworzenia zatem tych połączeń można użyć przewodu zasilania i pionu wznośnego, względnie przewodu powrotnego i pionu powrotnego związane to jest jednak z założeniem, że nie ma możliwości odcięcia całego ciągu wymienionych przewodów przewód jest wszędzie położony ze wznoszeniem się, oraz że jego średnica wewnętrzna odpowiada przepisom. Przy rozdziale górnym, jako przewodu zabezpieczającego zasilania SV, używa się najczęściej głównego pionu zasilającego albo w mniejszych urządzeniach jednego z pionów wznośnych. Przewody te z zasady wprowadza się do naczynia wzbiorczego ponad najwyższym poziomem wody, aby przerwać stałą cyrkulację wody w obu przewodach zabezpieczających, Jako przewód zabezpieczenia na powrocie SR, można zastosować pion powrotny o dostatecznym przekroju w świetle. W przypadku rozdziału górnego dopuszczalne jest również użycie pionu grzejnikowego jako zabezpieczenia na powrocie, o ile tylko średnice odpowiadają przepisom, a grzej- liki tego pionu nie mają żadnych zaworów odcinających. Rozwiązanie takie spotyka się często w ogrzewaniach mieszkaniowych. Urządzenia z wieloma kotłami. Jeśli wiele kotłów bez za- worów odcinających łączy się przewodami zasilającymi i powrotnymi w jedną grupę, wtedy kotły te można połączyć z naczyniem wzbiorczym la pomocą jednego przewodu zabezpieczającego zasilania i jednego przewodu zabezpieczającego powrotu, Przekrój wewnętrzny tych przewodów należy obliczać z podanych wyżej równań, gdzie jako Q trzeba podstawić wydajność nominalną całej grupy. Jeśli w przewodach zasilających i po- wrotnych kotłów umieszczono zawory odcinające dla umożliwienia chwilowego wyłączania kotłów z obiegu wody i naprawy w razie uszkodzenia, wtedy każdy kocioł oddzielnie musi być zabezpieczony zgodnie z przepisami. Po naprawie przy ponownym uruchomieniu kotła łatwo jest zapomnieć o otwarciu zaworów odcinających i wtedy są możliwe pęknięcia kotłów. [podobne: kamień elewacyjny, cegła biała, cegła rozbiórkowa ]

Zawory dwudrogowe

Sunday, February 25th, 2018

Przy zastosowaniu zabezpieczających zaworów dwudrogowych zamiast zwykłych zaworów odcinających w przypadku szeregu odłączanych kotłów można uniknąć układania wielu pojedynczych przewodów zabezpieczających od każdego kotła. Zawór dwudrogowy przy zamykaniu głównego przejścia A- B otwiera równocześnie swobodną drogę A – C dla przepływu wody. Jeśli do bocznego kołnierza przyłączyć otwartą rurę odprowadzającą, wtedy kocioł przy zamkniętych przewodach zasilania i powrotu połączony jest bezpośrednio z atmosferą. Średnica drugiego wylotu zaworu dwudrogowego oraz przewodu odprowadzającego musi odpowiadać wartościom. Przewody odprowadzające od zaworów dwudrogowych zasilania i powrotu można połączyć ze sobą, można również połączyć razem te przewody z wielu kotłów. Zbiorczy przewód odprowadzający należy ułożyć przynajmniej 500 mm nad górną krawędzią kotła, aby kotły czasowo odłączone pozostały napełnione wodą. Straty wody wywołane przełączaniem zaworu dwudrogowego albo nieszczelnościami jego działania (zawory te rzadko bowiem utrzymują szczelność na stałe) mogą być wyeliminowane przez doprowadzenie przewodu odprowadzającego aż do naczynia wzbiorczego. W wielkich kotłach z przyłączeniami przewodów zasilających i powrotnych o dużych średni- cach, zawory dwu drogowe wbudowane w główne przewody są bardzo kosztowne i niewygodne w obsłudze. W takich przypadkach jest zawór zabezpieczający ustawiony na obejściu główne- go zaworu wyłączającego na przewodzie zasilającym i powrotnym zawór zabezpieczający dwudrogowy należy umieścić na odgałęzieniu o mniejszej średnicy Należy jednak zachować średnicę przewodów w świetle, określoną przepisami bezpieczeństwa. Dla ograniczenia liczby zaworów dwudrogowych stosuje się czasem (dla zabezpieczenia kotłów przystosowanych do odcinania albo grup kotłów) kombinację obu możliwych rozwiązań. Do każdego kotła dołącza się specjalny przewód zabezpieczający zasilania, ale na przewodach powrotnych umieszcza się za- wory dwudrogowe tak, że wystarcza jeden przewód zabezpieczający powrotu, połączony ze wspólnym przewodem powrotnym. [przypisy: kamień elewacyjny, cegła biała, cegła rozbiórkowa ]