Posts Tagged ‘płyty betonowe’

Urządzenia kotłowe, grzejniki i przewody

Sunday, February 25th, 2018

Urządzenia kotłowe, grzejniki i przewody rurowe są takie same jak w ogrzewaniu grawitacyjnym. Prowadzenie przewodów w dwóch zasadniczych układach rozdziału górnego i dolnego jest również w zasadzie takie same. Szczególną uwagę należy przywiązywać do odpowietrzania, ponie- waż wskutek dużych prędkości przepływu, wydzielanie powietrza ze strumienia wody jest. bardziej utrudnione, dlatego tez w górnym punkcie rozdzielczym poszerza się przewód, w którym woda uspokaja się i powietrze może się wydzielać. Inny rodzaj wykonania. Woda płynie z kotła przez wznoszący się przewód do naczynia odpowietrzającego, które ze swej strony jest znów dołączone od góry do naczynia wzbiorczego. Zasilające przewody poziome wznoszą się w kierunku do ostatniego pionu, gdzie również umieszczono naczynie odpowietrzające (E). Naczynia te trzeba od czasu do czasu ręcznie odpowietrzać. Pompy muszą działać we wszelkich warunkach. Podczas nagłej przerwy w działaniu pomp obieg wody w instalacji uległby przerwaniu i nie można by odebrać z kotłów wytwarzanego ciepła. Następstwem tego było- by wygotowanie się wody w kotle i konieczność gwałtownego przerwania palenia pod kotłem – zadanie trudne i niebezpieczne. Jeśli jest przewidziane obejście pompy z wbudowaniem na nim zaworu zwrotnego, wówczas urządzenie może ewentualnie działać na zasadzie grawitacji nawet w razie unieruchomienia pompy. Uzyskany w ten sposób obieg wody wy- starcza do zabezpieczenia przed wygotowaniem tylko w niektórych przypadkach dlatego też dobrze jest stosować co najmniej dwa zespoły pompowe, a w razie potrzeby wykonać dwa niezależne od siebie rodzaje napędów – na przykład obok pompy elektrycznej ustawiać pompy z silnikiem spalinowym albo turbiną na parę odlotową. Dla uniknięcia uciążliwych dla użytkowników hałasów, wywołanych pracą silnika albo . pompy, należy stosować w urządzeniach ogrzewczych budynków specjalne typy pomp o pracy bezszumnej. Ponadto trzeba poświęcić szczególną uwagę tłumieniu drgań, względnie zastosowaniu izolacji akustycznej. Zbyt duża prędkość wody również może wywoływać wzmożony szum dlatego też prędkość nie powinna przekraczać 2 misek. [hasła pokrewne: cegła na ścianę, deski elewacyjne, płyty betonowe ]

NACZYNIE WZBIORCZE

Saturday, February 24th, 2018

Jako naczynia wzbiorczego używa się zbiornika z blachy stalowej. w kształcie cylindra lub prostopadłościanu zamkniętego ze wszystkich stron. Objętość zbiornika musi być tak duża, aby mogła przejąć mniej więcej objętość równą dwukrotnemu przyrostowi wody w instalacji ogrze- wania. Zasadnicze wymiary i rury przyłączeniowe cylindrycznych naczyń wzbiorczych o objętości 30 -7- 1000 l zostały znormalizowane. Można je umieszczać w pozycji poziomej lub pionowej. Grubość blachy naczynia wzbiorczego powinna wynosić co najmniej 3 mm.
Poziome naczynie cylindryczne z wymaganymi przewodami przyłączenia. Przewód zabezpieczający zasilania a wprowadza się zwykle do naczynia od góry, zaś przewód zabezpieczający powrotu c – dołem. Aby uniknąć zamarznięcia wody w naczyniu stosuje się przewód cyrkulacyjny b między przewodem bezpieczeństwa zasilania a naczyniem wzbiorczym. Wystarcza zastosowanie przewodu o średnicy 1/2 lub 3/4., który można jeszcze zaopatrzyć w zawór dławiący dla ograniczenia przepływu wody. Układ taki sprzyja jednak korozji w naczyniu wzbiorczym, dlatego zaleca się umieszczanie tuż pod naczyniem połączenia cyrkulacyjnego między przewodem zasilania i powrotu. Ogrzanie wody w przewodzie zabezpieczenia ma wpływ także na temperaturę wody w naczyniu wzbiorczym. W każdym razie naczynie i jego doprowadzenia muszą być dobrze izolowane, a w miarę możliwości umieszczone w miejscu chronionym przed mrozem, na przykład tuż przy kominie. Każde naczynie wzbiorcze ma przewód przelewowy. Najczęściej przewód przelewowy stanowi wymagane przez przepisy połączenie naczynia wzbiorczego z atmosferą. W tym celu przewód przelewowy łączy się z przewodem powietrznym, wyprowadzonym ponad naczynie i zakończonym łukiem otwartym ku dołowi. Celowe jest przedłużenie przewodu przelewowego aż do kotłowni w piwnicy, gdzie doprowadza się go na widoczne miejsce, ponad odpływ kanalizacyjny. Personel obsługujący .może w ten sposób kontrolować napełnianie instalacji ogrzewania. Dla obserwacji roboczego stanu wody umieszcza się w kotłowni manometr wyskalowany w m H20. Sprawdzanie stanu wody staje się łatwiejsze, jeśli zastosuje się naczynie wzbiorcze o małym przekroju poziomym, a dużej wysokości, jeżeli zastosowane sa naczynia cylindryczne – przez ustawienie ich w położeniu pionowym. W większych ogrzewaniach stosuje się często, ze względów na oszczędność miejsca, naczynie wzbiorcze o kształcie prostokątnym. Zaopatruje się je w przyśrubowaną przykrywę, dającą dostęp do wnętrza dla oczyszczenia albo pomalowania ochronnego. Jeśli wymaganą objętość przeznaczoną na przyjęcie rozszerzającej się wody rozdziela się na kilka naczyń, wtedy trzeba je połączyć przewodami wyrównawczymi, zaprojektowanymi z za- pasem nie montując na nich żadnych zaworów odcinających. Każde naczynie należy przy tym zaopatrzyć w przewód odpowietrzający i przelewowy o przekroju zależnym od całkowitej wymaganej objętości przypadającej na to naczynie. Przewody te należy doprowadzić do wspólnego przewodu przelewowego. [więcej w: cegła na ścianę, deski elewacyjne, płyty betonowe ]