Budowa i sposób działania urządzeń ogrzewniczych

Budowę i sposób działania urządzeń ogrzewniczych najłatwiej jest wyjaśnić na podstawie uproszczonych schematów połączeń i rozwinięć przewodów . Na schematach połączeń (zwanych również schematami cieplnymi) zaznacza się tylko najważniejsze funkcjonalne składniki urządzenia jak: kotły, wytwornice ciepła, pompy, odbiorniki ciepła itp. i to z zasady zaznacza się je pojedynczo, nawet jeśli w rzeczywistości istnieje więcej urządzeń. Z takiego schematycznego zestawienia wynika zasadniczy obraz działania danego urządzenia, jak również zadania i wzajemne powiązania głównych jego części. Jeśli budowa ogrzewania ma być. całkowicie zrozumiała, wtedy należy wykreślić na rysunku wytwornice ciepła, grzejniki i urządzenia zabezpieczające w określonej skali pionowej i połączenia zgodnie ze schematem. Rysunek taki nazywa się rozwinięciem pionów urządzenia służy on jako schemat montażowy po uzupełnieniu danymi dotyczącymi średnic przewodów, rodzaju i wielkości grzejników, a także wszystkich przewodów rurowych i osprzętu. Przedstawiając najważniejsze elementy ogrzewań centralnych w formie symboli, ułatwia się wykonanie i zwiększa zrozumiałość tych rysunków.
OGRZEWANIE WODĄ CIEPŁĄ. Ogrzewania wodne mogą być zarówno typu otwartego jak i zamkniętego. Ogrzewanie otwarte jest połączone z atmosferą w najwyższym punkcie, tj. w naczyniu w zbiorczym. Temperatury wody grzejnej muszą być zatem w każdym punkcie urządzenia niższe od temperatur parowania wody odniesionych do danego ciśnienia. Temperatury powyżej 100 st. C są możliwe tylko przy określonych środkach ostrożności na ogół jednak stosuje się najwyższe temperatury wody 90 -7- 95 st. C. Ogrzewania takie określa się jako ogrzewania wodą ciepłą. Jeśli trzeba osiągnąć wyższe temperatury wody (ogrzewania wodą gorącą) wtedy należy wybrać system zamknięty i utrzymywać całą sieć pod odpowiednim nadciśnieniem. W zależności od sposobu utrzymywania obiegu wody, rozróżnia sie ogrzewania grawitacyjne i ogrzewania pompowe. W ogrzewaniu grawitacyjnym obieg wody jest wywoływany i utrzymywany jedynie przez róż- nicę ciężaru właściwego między bardziej ogrzaną wodą zasilania i chłodniejszą wodą powrotu. Czynna różnica ciśnień jest przy tym stosunkowo mała i wynosi w zależności od wysokości budynku 50 -7- 500 mm H20. Ta różnica ciśnień wystarcza jednak, aby w budynkach o niezbyt wielkiej rozległości zapewnić dostateczny obieg wody. Wraz ze zwiększeniem poziomej rozciągłości budynku wzrastają silnie opory przepływu. Średnice rur stają się przy tym nieekonomicznie duże, również utrzymanie równomiernej pracy w całym urządzeniu jest trudniejsze. W takich przypadkach włącza się pompę w sieć rur, a ciśnienie pompy ustala się w granicach 1-7-4 m H20. Oba rodzaje ogrzewań są do siebie bardzo zbliżone pod względem wykonania i prowadzenia rur. [więcej w: nocny pościg cda, olx nidzica, łuk architektoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: nocny pościg cda olx nidzica łuk architektoniczny