Urządzenie z jednym kotłem

Warunki stają się szczególnie proste, jeśli kocioł nie ma zaworów zamykających ani na przewodzie zasilającym, ani na przewodzie powrotnym. Przewody zabezpieczające bowiem, nie muszą być na całej swej długości wykonane jako niezależne przewody obok istniejących już pionów. Dla utworzenia zatem tych połączeń można użyć przewodu zasilania i pionu wznośnego, względnie przewodu powrotnego i pionu powrotnego związane to jest jednak z założeniem, że nie ma możliwości odcięcia całego ciągu wymienionych przewodów przewód jest wszędzie położony ze wznoszeniem się, oraz że jego średnica wewnętrzna odpowiada przepisom. Przy rozdziale górnym, jako przewodu zabezpieczającego zasilania SV, używa się najczęściej głównego pionu zasilającego albo w mniejszych urządzeniach jednego z pionów wznośnych. Przewody te z zasady wprowadza się do naczynia wzbiorczego ponad najwyższym poziomem wody, aby przerwać stałą cyrkulację wody w obu przewodach zabezpieczających, Jako przewód zabezpieczenia na powrocie SR, można zastosować pion powrotny o dostatecznym przekroju w świetle. W przypadku rozdziału górnego dopuszczalne jest również użycie pionu grzejnikowego jako zabezpieczenia na powrocie, o ile tylko średnice odpowiadają przepisom, a grzej- liki tego pionu nie mają żadnych zaworów odcinających. Rozwiązanie takie spotyka się często w ogrzewaniach mieszkaniowych. Urządzenia z wieloma kotłami. Jeśli wiele kotłów bez za- worów odcinających łączy się przewodami zasilającymi i powrotnymi w jedną grupę, wtedy kotły te można połączyć z naczyniem wzbiorczym la pomocą jednego przewodu zabezpieczającego zasilania i jednego przewodu zabezpieczającego powrotu, Przekrój wewnętrzny tych przewodów należy obliczać z podanych wyżej równań, gdzie jako Q trzeba podstawić wydajność nominalną całej grupy. Jeśli w przewodach zasilających i po- wrotnych kotłów umieszczono zawory odcinające dla umożliwienia chwilowego wyłączania kotłów z obiegu wody i naprawy w razie uszkodzenia, wtedy każdy kocioł oddzielnie musi być zabezpieczony zgodnie z przepisami. Po naprawie przy ponownym uruchomieniu kotła łatwo jest zapomnieć o otwarciu zaworów odcinających i wtedy są możliwe pęknięcia kotłów. [podobne: brw tip top, olx jastrzębie, modomania allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: brw tip top modomania allegro olx jastrzębie